(kontumtv.vn) – Tại Huyện ủy Đăk Tô, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo 10 huyện, thành phố.

TUYEN GIAO...

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu, hướng dẫn và định hướng tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, đặc biệt là trong các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ướng 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tham mưu cấp ủy sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghê phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí và hoạt động báo cáo viên được chú trọng thực hiện. Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng trong 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi những cách làm mới, sáng tạo để cùng nhau học hỏi, nhất là đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hiện nay.

CTV Hồng Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *