(kontumtv.vn) – Ngày 15/8, Đảng ủy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020; Nghị quyết số 769 về Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

DANG UY SU DOAN 10 TO CHUC HOI NGHI TONG KET NGHI QUYET

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII), công tác cán bộ trong Sư đoàn đã quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, năng lực chỉ huy từng bước được nâng lên. Đa số cán bộ được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua thực tiễn, có bước trưởng thành rõ rệt, có quyết tâm và trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo của Đảng ủy Sư đoàn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Đồng thời nêu thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong Sư đoàn; những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII); đề xuất, bổ sung những chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *