(kontumtv.vn) -Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực.
Sáng 14/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết lý luận và thực tiễn “Xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng qua 30 năm đổi mới”.

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định, qua 30 năm với tư cách là Đảng cầm quyền, Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình là xây dựng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền để lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện cương lĩnh, đường lối, chính sách pháp luật và trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế, lãnh đạo hệ thống chính trị, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội thảo

Hiện nay, Đảng đang tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Điều đó không chỉ đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực chung tay đoàn kết, phấn đấu không ngừng mà Đảng ta phải tự đổi mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về cách thức quan hệ Đảng lãnh đạo, phát huy vai trò của Mặt trận; mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ với kết hợp lãnh đạo mặt trận thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ. Đồng thời, đưa ra những phân tích, tổng kết và những giải pháp trong việc xác định và đổi mới nội dung lãnh đạo của Đảng cầm quyền đối với quá trình đổi mới đất nước và quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu dân chủ hóa và khoa học./.

Hải Yến/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *