(kontumtv.vn) – Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, người có uy tín của huyện biên giới Ia H’Drai về công tác này.

DAY MANH CONG TAC

Những nội dung mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum giới thiệu trong lần này là các chuyên đề cụ thể về các quy định của pháp luật về xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ; Luật Biên giới quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; Nghị quyết số 33, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chương trình của Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã kịp thời giới thiệu bổ sung, cập nhật những nội dung mới, tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở sơ sở.

Công tác tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở khu vực biên giới huyện Ia H’Drai nâng cao ý thức tự giác tuân thủ và gương mẫu chấp hành pháp luật, đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới huyện Ia H’Drai ổn định, ngày càng giàu mạnh và phát triển.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *