(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021” tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum năm 2021.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Trong đó, tiếp nhận thiết bị và tài liệu, sách pháp luật cấp cho các đơn vị và các thôn, xã, đồn Biên phòng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới bằng các hình thức phong phú; tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp, doanh nhân, người dân qua lại, làm ăn buôn bán, thăm thân tại khu vực cửa khẩu. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật ở các đồn Biên phòng và 13 xã biên giới; đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật tại các xã biên giới để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia; tiếp tục kiện toàn và nhân rộng các nội dung, hình thức hoạt động của câu lạc bộ tư vấn pháp luật, tổ, đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới…

Ban Chỉ đạo yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, nhất là ý thức chấp hành xuất, nhập cảnh, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *