(kontumtv.vn) – Trên cơ sở mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tăng cường vai trò, trách nhiệm nhằm chủ động triển khai các giải pháp thực hiện phù hợp, theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021 và các năm tiếp theo; chủ động ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn để đầu tư thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng thời triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới, cũng như triển khai rà soát, lựa chọn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…

Đối với các sở, ban ngành liên quan, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương. Các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, đăng ký mục tiêu nâng cao chất lượng nông thôn mới và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *