Hội Luật gia tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ làm công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trong tỉnh.

          Tập huấn nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, cách thức tổ chức các hình thức phố biến, giáo dục pháp luật, cũng như các kỹ năng thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật  trên địa bàn; góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013- 2016” theo Quyết định 1133 của Thủ tướng chính phủ tại địa bàn tỉnh. Tập huấn cũng nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; phát huy vai trò trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân, trong đó có vai trò chủ đạo của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật./.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *