(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc tập trung triển khai một số nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra của Chương trình OCOP tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030.

tap trung trien khai de an

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố xác định rõ các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế, tiềm năng của địa phương; chỉ đạo và phối hợp với UBND cấp xã để hỗ trợ các chủ thể từ khi hình thành ý tưởng, xây dựng và triển khai phương án kinh doanh cũng như tiếp cận tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề để nâng cao năng lực phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đối với các địa phương chưa tổ chức thi đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP năm 2019 và 2020 cần khẩn trương thực hiện để lựa chọn các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên tham gia xếp hạng cấp tỉnh trong năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP của địa phương; xây dựng phương án kinh doanh trên phạm vi toàn tỉnh và kế hoạch đào tạo nghề; tập trung vào hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể phát triển thị trường, kênh phân phối đối với các sản phẩm OCOP đã hình thành và được đánh giá, phân hạng. Đồng thời hình thành tối thiểu 03 điểm giới thiệu, bán hàng OCOP trên địa bàn thành phố Kon Tum và 01 điểm vào hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Hơ Jan – Công Luận

                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *