(kontumtv.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong năm 2015, Văn phòng Chính phủ tập trung làm tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm giúp cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Dự Hội nghị Văn phòng Chính phủ triển khai công tác năm 2015 sáng 15/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: Năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của toàn xã hội, đến nay nhìn lại, có thể khẳng định, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện, những kết quả đáng trân trọng.

Với quan điểm kinh tế là trung tâm, trong năm 2014 vừa qua, lạm phát đã được kiểm soát tốt hơn, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn; tăng trưởng đạt cao hơn năm 2013 (đạt 5,98%) và cao hơn kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, việc thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế đạt được những kết quả bước đầu tích cực; đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện tốt hơn; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đều có những bước nâng lên; công tác cải cách hành chính đạt được nhiều tiến bộ; đảm bảo tốt công tác an ninh-quốc phòng; hoạt động hội nhập được đẩy mạnh…

“Từ những kết quả đạt được, nhìn tổng thể lại có thể khẳng định, đất nước ta chính trị-xã hội ổn định; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; không khí chung là đều có niềm tin năm 2015 này tốt hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Đóng góp quan trọng của VPCP

Bày tỏ đồng tình với Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng Chính phủ.

Trong năm 2014, Văn phòng Chính phủ đã làm tốt chức năng của cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện chức năng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà Hiến pháp, luật pháp đã quy định, góp phần trực tiếp vào hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm vừa qua.

So với năm 2013, trong năm 2014 nhờ tham mưu tốt hơn, Văn phòng Chính phủ đã góp phần giúp cho hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã thực hiện tốt chức năng về thông tin, truyền thông, đảm bảo được tính kịp thời. Chính phủ thực hiện chức năng cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp, lãnh đạo, quản lý điều hành hằng ngày các lĩnh vực kinh tế-xã hội của đất nước, nên mọi quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được thông tin đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp. Năm qua, Văn phòng Chính phủ đã làm tốt công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo tính kịp thời.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, chức năng thông tin của Văn phòng Chính phủ phải được xem là một trụ cột công tác, không phải chỉ của bộ phận chuyên trách. Lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị phải quán triệt vấn đề này. Thông tin phải chính xác, phải nhanh, kịp thời để vừa tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động, vừa ngăn chặn những ý kiến không đúng đắn.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã rất quan tâm đến công tác bảo đảm đoàn kết nội bộ, thống nhất, chung sức, chung lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

5 nhiệm vụ trọng tâm

Nhất trí với các nhiệm vụ mà Văn phòng Chính phủ đề ra cho năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2011-2015), là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Bộ Chính trị đã đặt ra những nhiệm vụ lớn là phải tập trung, nỗ lực phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu tổng quát đã đề ra, trong đó kinh tế vĩ mô phải ổn định tốt hơn; tăng trưởng kinh tế phải cao hơn; an sinh xã hội, đời sống nhân dân phải tốt hơn; giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; bảo đảm cho được môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện thành công đại hội Đảng các cấp – sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, một đảng lãnh đạo, một đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội …

Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, quyết liệt hành động, trong đó Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, cơ quan thực hiện chức năng hành pháp, phải thống nhất quản lý, lãnh đạo điều hành theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ phải tham mưu, làm tốt chức năng của mình để giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ này, Thủ tướng yêu cầu.

Trước hết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ tập trung quán triệt để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ để xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ. “Các đồng chí làm tốt việc này sẽ góp phần ngay vào hiệu quả hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của từng thành viên Chính phủ”.

Thủ tướng chỉ đạo, xây dựng chương trình phải căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, để thể chế hóa, cụ thể hóa nhằm tổ chức thực hiện. Đồng thời chương trình phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ cũng như những diễn biến tình hình thực tế kinh tế-xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: “Làm chương trình phải sát, để xây dựng chương trình tốt, góp phần trực tiếp vào hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ”.

Nhiệm vụ lớn thứ hai là Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, các dự án luật, pháp lệnh; ban hành các nghị định, quyết định, chỉ thị… của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tham mưu phải chính xác, vừa đúng chủ trương của Đảng, vừa đúng Hiến pháp, luật pháp và đồng thời phải bảo đảm tính khả thi, tính thực tiễn.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Từng vụ, từng chuyên viên theo chức trách của mình, phải kiểm soát, phải nắm được các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các chỉ đạo đến đâu, thực hiện hay không thực hiện, để nhắc nhở, nếu thấy trì trệ thì báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, trong đó đặc biệt lưu ý ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhiệm vụ lớn thứ 5 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị, các cấp chuyên viên cần phát huy trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác thông tin truyền thông; kịp thời thông tin các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành để toàn dân biết và thực hiện, tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai thực hiện. Đây cũng là quyền được cung cấp thông tin của người dân.

Những vấn đề bức xúc nổi lên, qua báo chí, qua phản ánh của nhân dân, của địa phương, doanh nghiệp… Văn phòng Chính phủ phải nắm bắt và đề xuất các bộ báo cáo hoặc đề xuất Chính phủ xử lý ngay. Văn phòng Chính phủ cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ xử lý những thông tin sai lệch, không chính xác trong xã hội, qua đó giúp người dân hiểu đúng, tạo đồng thuận xã hội.

Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay hơn 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội và đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm. Chính vì thế, rất cần cung cấp các thông tin đúng đắn, chính  xác, kịp thời để định hướng dư luận. “Trên mạng ai nói gì thì nói nhưng có thông tin chính thống của Chính phủ thì người dân mới có lòng tin. Đây là nhiệm vụ mới cần phải làm tốt trong năm nay”, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chính phủ.

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị cũng như công tác Công đoàn, thi đua, khen thưởng; quan tâm hơn nữa chăm lo cho đời sống của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *