(kontumtv.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009) và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Các văn bản nêu trên đã được các cấp, các ngành và các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác thanh niên; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Tuy nhiên, qua rà soát việc triển khai, thực hiện còn một số hạn chế, bất cập, như: Công tác ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của một số bộ, cơ quan ở Trung ương và địa phương còn chậm, chưa bám sát yêu cầu thực tiễn; có nơi chưa thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của bộ, ngành, địa phương; công tác phối hợp liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên ở các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ.

Để tăng cường việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam từ nay đến năm 2020, khắc phục các thiếu sót trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các bộ, ngành, địa phương) căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45/NQ-CP, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Khi xây dựng kế hoạch cần thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, kết quả đạt được hàng năm và giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cho phù hợp, gắn với các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực; xem kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên là một trong những chỉ số đánh giá sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và của cả nước. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, dự án nêu trong Nghị quyết số 45/NQ-CP và trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn lực để triển khai, thực hiện.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh việc ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp, các ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thanh niên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của bộ, ngành, địa phương đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ lãnh đạo, đảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị – xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Bộ Nội vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chí Kiên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *