(kontumtv.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật đầu tư.

Luật Đầu tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, song điều kiện kinh doanh của 21/267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư vẫn chưa thống nhất.

Để bảo đảm triển khai thực hiện Luật Đầu tư đúng thời hạn, tháng 3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, thống kê các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các Bộ liên quan về việc ban hành văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật đầu tư.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã nêu trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ chủ trì soạn thảo, cần đẩy nhanh tiến độ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh thì căn cứ vào lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, các Bộ cần chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thống nhất đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật đầu tư.

Phương Nhi/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *