Thị trấn Đăk Hà
Thị trấn Đăk Hà

(kontumtv.vn) – Trên cơ sở Nghị quyết số 12, ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh và Quyết định số 30, ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND các huyện, thành phố, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã công bố, công khai quy hoạch tại khu vực được lập quy hoạch và trên các phương tiện thông tin đại chúng; đã hoàn thành quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh; việc huy động và sử dụng các nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển đô thị đạt được một số kết quả bước đầu….

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, đã có 3 đơn vị được công nhận loại đô thị, gồm 1 đô thị loại III là thành phố Kon Tum (thành phố Kon Tum cũng đã đạt được 70% tiêu chí đô thị loại II thuộc vùng cao, vùng sâu, biên giới); 1 đô thị loại IV là thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi; 1 đô thị loại V là khu vực Măng Đen, huyện Kon Plông. Có 5 thị trấn là Đăk Hà, Đăk Tô, Đăk Glei, Sa Thầy, Đăk Rve nhưng chưa có quyết định công nhận loại đô thị.

Hiện nay, các huyện đang xây dựng đề án đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận 5 thị trấn đạt đô thị loại V theo Nghị quyết số 1210, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *