Nhà rông Kon Tum
Nhà rông Kon Tum

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Đến nay, hầu hết các khu dân cư ở Kon Tum đã chú trọng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đã xóa bỏ dần các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thực hiện tốt xây dựng nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 748/859 thôn, làng, khu dân cư có nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt tỷ lệ trên 87% (trong đó có 510 nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng; 238 hội trường).

Việc tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, các lễ hội truyền thống ở cộng đồng khu dân cư được nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều khu dân cư có đội cồng chiêng, đội văn nghệ, đội thể thao. Số người tham gia các hoạt động thể dục thể thao đạt trên 65% dân số.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *