(kontumtv.vn) – Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Kon Tum đề ra rất nhiều chỉ tiêu để phấn đấu  thực hiện theo 3 nhóm chủ yếu.

TINH KON TUM DAT NHIEU MUC TIEU TRONG TAM CHO SU PHAT TRIEN TRONG NAM 2018

Về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh trên 9% so với năm 2017, thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng. Về xã hội, dân số trung bình năm 2018 là 533.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2017, có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 30 giường, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 90%. Về môi trường, tỷ lệ độ che phủ rừng 62,84%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

Để thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh định hướng tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp; hình thành liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tích cực huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội với hình thức thích hợp. Đồng thời, sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; thực hiện tốt chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, thể thao và xúc tiến đầu tư năm 2018; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *