(kontumtv.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Các cấp, ngành, địa phương cập nhật, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân  làm tốt và nghiêm khắc xử lý các cơ quan, cá nhân không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình phục vụ nhân dân.  Song song với đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó tập trung giới thiệu kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính, cần chú ý biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cũng như phản ánh những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu  người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính …

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *