(kontumtv.v) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

hoi nghi tong ket nq tw3

Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình của công tác cán bộ; có nhiều chủ trương, biện pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên. Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ đi vào thực chất hơn; công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ, cũng như thực hiện tốt công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Vì vậy, đến nay đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số chủ trương, giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh trong thời gian tới. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chỉ huy, quản lý, huấn luyện, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

                                                                    CTV Hiền Lương 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *