(kontumtv.vn) – Sáng 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh TTXVN 

Cùng tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Năm 2013, Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức làm việc, tăng cường quan hệ với các cơ quan, địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế và đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Hội đồng đã hoàn thành 12/13 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành 8 chuyên đề phục vụ các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và một số chuyên đề phục vụ lớp đào tạo nguồn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng đã chắt lọc, tổng hợp kết quả nghiên cứu của 4 chương trình và một số đề tài độc lập cấp Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng các báo cáo chuyên đề, đi sâu vào 29 luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch và đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương liên quan đến các lĩnh vực công tác và các kiến nghị, đề xuất của HĐLLTƯ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn HĐLLTƯ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những việc chưa làm tốt.

Bước sang năm 2014, các công việc chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng bắt đầu được tiến hành, HĐLLTƯ cần nhận rõ yêu cầu nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện thật tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới, đồng thời tiếp tục hoàn thành các công tác khác.

Tổng Bí thư yêu cầu HĐLLTƯ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xúc tiến việc nghiệm thu các đề tài trong chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015.

Với tư cách Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, HĐLLTƯ cần huy động toàn lực, chắt lọc kết quả nghiên cứu từ các cơ quan nghiên cứu khác, tổ chức thực hiện thật tốt các hoạt động tổng kết, trên cơ sở đó cung cấp các luận cứ, luận điểm mới, góp phần chuẩn bị văn kiện Đại hội XII của Đảng.

HĐLLTƯ cần tích cực góp phần vào việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận; 15 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

HĐLLTƯ cần phát huy vai trò đầu mối, cung cấp các luận cứ nhằm tăng cường công tác đấu tranh tư tưởng lý luận, đồng thời điều phối, tổ chức lực lượng thực hiện các luận cứ này nhằm phản bác mạnh mẽ các luận điệu, quan điểm sai trái; phòng chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”.

Về tham gia đào tạo cán bộ cấp cao, cán bộ dự nguồn, Tổng Bí thư lưu ý quan trọng là chuẩn bị chu đáo về nội dung và chọn người báo cáo các chuyên đề, làm sao huy động cả các nhà khoa học, các nhà quản lý, nhà hoạt động lý luận và nhà hoạt động thực tiễn.

Tổng Bí thư đề nghị HĐLLTƯ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thảo quốc tế, qua đó tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của nhau, trao đổi những vấn đề lý luận bổ ích, thiết thân đối với công tác nghiên cứu khoa học lý luận. Hội đồng cần tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức làm việc, tăng cường phối hợp trong công tác, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần làm tốt trong năm tới.

Theo : Anh Kiên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *