(kontumtv.vn) – Tổng bí thư cho rằng quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 21 của hội nghị TƯ 6 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

Thời gian vừa qua, Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết hội nghị TƯ 6 (khóa X) “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban đã chỉ đạo Ban Kinh tế TƯ, Bộ KH-ĐT cùng các bộ, ngành, địa phương khảo sát tại 7 địa phương, 9 bộ, ngành, 25 tập đoàn, tổng công ty.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, thông qua quá trình triển khai, nhận thức về mục tiêu, đặc trưng và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã rõ hơn.

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, hội nghị TƯ 6
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được hoàn thiện, bước đầu tạo khung khổ pháp lý quan trọng cho sự vận hành của nền kinh tế. Môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng hơn với các thành phần kinh tế, các loại hình DN… Pháp luật về giá tiếp tục được hoàn thiện, hầu hết các loại giá cả cơ bản đã vận hành theo nguyên tắc thị trường. Đã dần hình thành đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường, vận hành cơ bản thông suốt, gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế. Hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển tương đối đồng bộ…

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Nhà nước điều tiết thị trường chủ yếu bằng các công cụ pháp luật và kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và đa dạng hơn theo nguyên tắc, chuẩn mực của thị trường toàn cầu…

Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện cũng còn tồn tại hạn chế, yếu kém như hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách vẫn chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, chất lượng chưa cao; chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược. Kết quả triển khai, thực thi thể chế kinh tế thị trường còn chưa có đột phá lớn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển. DNNN chưa thể hiện đầy đủ vai trò nòng cốt…

Bộ Chính trị đã phân tích, đánh giá về những kết quả; hạn chế và nguyên nhân được nêu trong báo cáo của Ban chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết TƯ 6 (khóa X) là đề xuất những vấn đề mới để trình xin ý kiến TƯ, đồng thời góp phần vào việc tổng kết 30 năm đổi mới và xây dựng Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng.

Tổng bí thư cho rằng cần thấy rõ qua gần 30 năm đổi mới, nước ta tiếp tục chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chế độ sở hữu, cơ cấu thành phần kinh tế được đổi mới cơ bản từ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể là chủ yếu chuyển sang hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế. Các loại thị trường đã ra đời và hình thành, phát triển thống nhất trong cả nước. Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã đi vào cuộc sống. DN, doanh nhân được tự chủ kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Quản lý nhà nước về kinh tế được đổi mới từ can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh sang quản lý bằng luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong báo cáo, phần nói về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết TƯ 6 cần nhấn mạnh về những điểm mới, những điểm cần tiếp tục thúc đẩy, tháo gỡ để ngày càng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tập trung vào tháo gỡ vướng mắc khó khăn, thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển. Ví dụ, vấn đề DNNN, đầu tư công, thị trường lao động, thị trường bất động sản, phát huy vai trò của thể chế chính trị, truyền thống văn hóa nhân văn của Việt Nam, vấn đề tiến bộ công bằng xã hội, vấn đề hành chính công, tài chính công; vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của Mặt trận, các đoàn thể để thực hiện tốt hơn kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Sau cuộc họp này, Bộ Chính trị sẽ có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết TƯ 6 (khóa X) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo VOV/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *