(kontumtv.vn) – Chiều ngày 21/9, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

TONG KET 20 NAM TH

Tại Hội nghị, ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành năm 1997. Bám sát quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong những năm qua Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Qua đó đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tỉnh đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 17.000 người công tác ở các cơ quan đảng, đoàn thể, hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện. Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã hiện có gần 2.000 người.

Hội nghị đánh giá, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhận thức và việc vận dụng, cụ thể hóa cũng như quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác cán bộ của một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn hạn chế, dẫn đến số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đảm bảo, không đủ khả năng giải quyết những vấn đề mới, phức tạp, đột xuất phát sinh, nhất là ở cơ sở; nhiều cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, gây dư luận không tốt, có trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những han chế, Hội nghị đã xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác cán bộ trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ là vô cùng quan trọng. Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã  thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII xem xét, cho ý kiến. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: “Trong khi chờ chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở kết quả đạt được và kinh nghiệm công tác trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian qua, tôi đề nghị các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy; bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời  mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, đảm bảo chất lượng”.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần phải tăng cường  công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác trong tình hình hiện nay. Đồng thời thực hiện tốt việc kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ trong thực tiễn.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *