(kontumtv.vn) – Chiều 26/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; đại diện các Ban cán sự Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy.

TONG KET CONG TAC TO CHUC XAY DUNG DANG NAM 2018

Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum và các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác; triển khai đồng bộ nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo đi vào thực chất, rút ngắn được quy trình, phục vụ kịp thời cho công tác rà soát, bổ sung và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Trong năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp hơn 1.150 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên gần 27.730 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 685 tổ chức cơ sở Đảng với gần 1.950 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng. Việc chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc trong từng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới và đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tiểu ban, bộ phận phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; triển khai và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *