(kontumtv.vn) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI TRUC TUYEN TONG KET CONG TAC TUYEN GIAO NAM 2018 VA TRIEN KHAI NHIEM VU NAM 2019

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy triển khai  học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương; tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết  việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; kịp thời đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ban Tuyên giáo các cấp cũng đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin, tuyên truyền, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác khoa giáo, thông tin tuyên giáo được đẩy mạnh triển khai.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, đảm bảo kịp thời, chất lượng; tiếp tục tham mưu tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, kết quả phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng- an ninh, đối ngoại, hội nhập; tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt…Đồng thời tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin và dư luận xã hội; chỉ đạo, đôn đốc việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *