(kontumtv.vn) – UBMTTQVN huyện Kon Rẫy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị tổng kết ký kết giao ước thi đua cụm II của tỉnh năm 2020 thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

TONG KET KY KET GIAO UOC THI DUA

Năm 2020, UBMTTQVN huyện Kon Rẫy là đơn vị đăng cai cụm trưởng Cụm thi đua số II, gồm 5 đơn vị là thành phố Kon Tum và các huyện Sa Thầy, Kon Plông, Ia H’Drai, Kon Rẫy. Với vai trò cụm trưởng, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Kon Rẫy đã xây dựng các văn bản hướng dẫn cho các huyện, thành phố trong cụm tiến hành khảo sát, đăng ký thống nhất mỗi huyện, thành phố chọn 2 khu dân cư, mỗi khu dân cư đăng ký 47 chỉ tiêu, tiêu chí trong 5 nội dung Cuộc vận động để làm cơ sở  cho việc đánh giá kết quả chấm điểm thi đua, bình chọn, xếp loại ở từng khu dân cư vào cuối năm.

Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố đã làm tốt công tác bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung thi đua tại các khu dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua thực hiện các tiêu chí.

 CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *