(kontumtv.vn) – Thành ủy Kon Tum đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn.

CB CCVC

Sau Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết XII của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị do Tỉnh ủy tổ chức, Thành phố Kon Tum đã tổ chức 2 lớp cho đảng viên, CCVC cấp thành phố và 3 lớp cho 21 xã, phường.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ thành phố đặt ra. Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, CCVC được quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cán bộ, CCVC còn tham gia thảo luận và viết bài thu hoạch, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở  xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *