(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn cho gần 50 người có uy tín trong các làng ĐBDTTS trên địa bàn.

thanh pho kon tum tap huan

Đội ngũ người có uy tín được truyền đạt, tìm hiểu các chuyên đề: Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; công tác dân tộc và dân vận trong vùng dân tộc thiểu số; công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; phát huy vai trò, vị trí của người uy tín trong vùng ĐBDTTS và các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người có uy tín.

Qua đây bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng ĐBDTTS chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định tại địa phương. Từ đó xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong nhân dân, cùng nhau thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho ĐBDTTS.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *