(kontumtv.vn) – Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 6 mục tiêu cụ thể phân theo từng lĩnh vực gồm kinh tế, chính trị, lao động, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông. Một số chỉ tiêu nổi bật có thể là phấn đấu từ nay đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tiếp tục tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030; nâng tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030…

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất chính sách, pháp luật bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời thực hiện lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ngân sách địa phương, nguồn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn huy động được để triển khai thực hiện lĩnh vực bình đẳng giới tại địa phương./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *