(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức quán triệt rộng rãi Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn, làng nông thôn mới (NTM) ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh và nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo sát thực tế và phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương, đơn vị. 

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố lựa chọn 01 thôn, làng và chỉ đạo mỗi xã chọn 01 thôn, làng làm điểm xây dựng NTM; huy động, lồng ghép, cân đối, bố trí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên cùng một địa bàn để tập trung nguồn lực xây dựng NTM và tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hàng năm. Trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, chi tiết xây dựng thôn, làng NTM vùng DTTS trong thời gian tiếp theo.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương triển khai các tiêu chí xây dựng thôn, làng vùng DTTS đạt chuẩn NTM; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí thôn, làng NTM ở vùng DTTS gắn với bộ tiêu chí Thôn NTM; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện điểm cấp tỉnh 01 thôn, làng DTTS về xây dựng NTM để rút kinh nghiệm và triển khai ra diện rộng./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *