(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình REDD+ của Thủ tướng Chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh, song song mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh. 

Đồng thời thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ cacbon và nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó giải quyết có hiệu quả các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng, lồng ghép giới và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn.

Mặt khác, đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả của người DTTS và phụ nữ tại các cộng đồng địa phương phù hợp với điều kiện cụ thể, có tính hiệu quả kinh tế xã hội và các yếu tố rủi ro cũng như đảm bảo quy định của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *