UBND TINH CHI DAO DAY NHANH TIEN DO THUC HIEN CAC DU AN SU DUNG VON NGAN SACH NHA NUOC NAM 2017

(kontumtv.vn) – Tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh Kon Tum giao để thực hiện trong năm 2017 là hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2017  hơn 1.587 tỷ đồng, vốn thuộc kế hoạch năm 2016 kéo dài là gần 215 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10, tỷ lệ giải ngân  nguồn vốn đầu tư phát triển đạt gần 55%. Một số chương trình có tỷ lệ giải ngân cao như Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các vùng đạt gần 82%, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đạt 100%, Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm đạt hơn 89%…

UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2017, phấn đấu đến hết niên độ giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao.     

Thanh Tùng – Công Luận

                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *