UBND

(kontumtv.vn) – Để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, sớm xử lý, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2016. Đồng thời chỉ đạo các các sở, ban, ngành trực thuộc và UBND các huyện, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý, nhất là đội ngũ công chức tham mưu công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch của các tổ chức, cá nhân, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

               Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *