(kontumtv.vn)Bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị  và UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục nhanh nhất các mặt còn hạn chế trong 8 tháng qua; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất, quyết tâm phấn đấu, kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu đã đề ra. Tập trung tổ chức thực hiện các chính sách mới đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; thực hiện tất cả các nhiệm vụ, công việc được giao với trách nhiệm cao nhất gắn với vai trò người đứng đầu, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đã được đề cập tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tranh thủ những thời cơ, khắc phục những khó khăn thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. UBND tỉnh yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật; truyền cảm hứng sáng tạo và khởi nghiệp tới các doanh nhân, các nhà đầu tư, khát vọng vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước.

Quang Mẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *