(kontumtv.vn) – Đại hội đã thống nhất với nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Chiều 27/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Toàn cảnh cuộc họp báo

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong 3 ngày từ 25-27/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 1.008 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp đã về dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam khóa VII trình tại Đại hội với tiêu đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong đó khẳng định: Thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua là kết quả của quá trình tìm tòi, sáng tạo, bằng cả tinh thần và lực lượng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thắng lợi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập quốc tế và thực tiễn của cách mạng Việt Nam càng chứng tỏ: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội.

Đại hội đã thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009-2014 và 5 bài học kinh nghiệm: Đó là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận; mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đảng của nhân dân; Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận; Không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Đại hội cũng đã thống nhất với nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả hiệp thương số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 385 vị, hiệp thương cử 383 vị vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII gồm 62 vị; hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử ra 6 vị là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Thanh Hà-Minh Hòa/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *