(kontumtv.vn) – Tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước thì Đảng phải tự chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng, khoa học; hệ tư tưởng, kim chỉ nam của các Đảng Cộng sản, công nhân quốc tế trong lãnh đạo cách mạng, đưa loài người tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã được hiện thực hóa trên thực tiễn, mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và tiếp đến là hàng loạt nước, trong đó có Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là V.I. Lênin đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác và thành lập, xây dựng thành công Đảng kiểu mới ở nước Nga.

van dung chu nghia mac lenin thuong xuyen chinh don dang hinh 1
Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết toàn Nga ngày 7-11-1917 tại điện Smolnya, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông. Ảnh tư liệu.

Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thành lập, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước hiện nay vẫn tiếp tục những vấn đề có tính nguyên tắc, quy luật phát triển Đảng.

Mặc dù, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu, Liên Xô sụp đổ, nhưng giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại, mang tính thời đại và như vậy, chứng minh bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là ngọn cờ định hướng phát triển cho các dân tộc trên thế giới.

Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam và đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tiếp nối lịch sử trong điều kiện hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thì, một lần nữa vẫn phải tiếp tục khẳng định giá trị và  thể hiện thái độ trung thành, đồng thời nâng tầm cao sự vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước.

Thứ nhất, Đảng phải tiếp tục vận dụng nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào củng cố chính trị, tư tưởng, tổ chức một cách sát thực. Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về: “ Đảng áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp Mác – Lênin mà giải quyết các vấn đề thực tế của cách mạng Việt Nam…”[1] vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước hiện nay.

Vấn đề này có tính chất bao trùm, nguyên tắc cơ bản nhất để tiếp tục vận dụng có chất lượng, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tinh thần ấy để có thái độ, động cơ, ý chí trong bảo vệ giá trị tư tưởng, tuân thủ các nguyên tắc, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ là cơ bản nhất và đưa vào thực tiễn xây dựng Đảng ở cương vị, chức trách của mình.

Thứ hai: Tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước hiện nay thì Đảng phải tự chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chỉnh đốn là nguyên tắc, là bài học kinh nghiệm quý báu từ trong lịch sử xây dựng Đảng ta. Hiện nay, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng không thể không tiếp tục và nâng cao chất lượng chỉnh đốn Đảng một cách thường xuyên và có tính tổng hợp trên mọi phương diện.

Một trong những nội dung nổi bật nhất là Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên không giấu giếm khuyết điểm, mạnh dạn nhận và kiên quyết sửa chữa một cách nghiêm túc, sát thực, trong đó quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình và đưa vào sinh hoạt đảng cần được triển khai sâu rộng. Tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng là nguyên tắc sinh hoạt Đảng và là sức mạnh, động lực to lớn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “ Đảng do nhiều người cách mạng họp lại, cho nên dù với sự rèn luyện theo chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng có nhiều ưu điểm, nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm. Khi có khuyết điểm, Đảng hoan nghênh phê bình, thật thà phê bình và kiên quyết sửa chữa”[2].

Thứ ba: Tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước hiện nay có tính đồng bộ, nhưng trước mắt phải tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức cách mạng. Kẻ thù trực tiếp của đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng là gốc cho những bước tiếp theo trong xây dựng Đảng.

Tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt bằng diễn biến hòa bình làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Đây là một trong những nguy cơ đối với sự lãnh đạo của Đảng và đối với cách mạng nước ta, phải được khắc phục một cách kiên quyết nhất.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo  đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” ( Hồ Chi Minh Toàn tập, tập 12, tr. 510) là định hướng, là nội dung và phương pháp sát thực cho xây dựng Đảng hiện nay.

van dung chu nghia mac lenin thuong xuyen chinh don dang hinh 3
Hội nghị Trung ương 6. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước hiện nay cần kết hợp giữa lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 6 khóa XII vào khắc phục những biểu hiện suy thoái, mà tập trung nhất là làm cho đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được phát triển.

Khắc phục những biểu hiện suy thoái trong đạo đức đều phải dùng sức mạnh tổng hợp, cả hành chính (pháp luật, kỷ luật Đảng), cả thức tỉnh lương tâm mỗi cán bộ, đảng viên; từ trên xuống; cả hệ thống chính trị… cùng hướng tới và tham gia tích cực.

Toàn bộ các biện pháp trên còn phải được duy trì thường xuyên trong thực tiễn làm cho cán bộ, đảng viên có thói quen, thành lối sống, lẽ sống thì mới đi vào chiều sâu.

Thứ tư: Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nguy cơ cả bên trong và bên ngoài rất phức tạp, nhiều cái mới xuất hiện phải được khái quát, luận giải, cho nên phải có trình độ trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ. Trong vận dụng phải thấm nhuần tinh thần khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; bám sát thực tiễn cách mạng và hiện trạng tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay trong tính chỉnh thể thống nhất.

Quá trình xây dựng Đảng ta ngang tầm trí tuệ cũng phải dựa trên cơ sở của  lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động khắc phục xu hướng quá thiên lệch về khoa học và công nghệ hiện đại, làm mờ nhạt nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải tạo dựng sự thống nhất giữa nền tảng tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với trình độ trí tuệ ngang tầm thời đại trong tính chỉnh thể để có sức mạnh tổng hợp và làm cho Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh.

Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn nhiều những khó khăn, phức tạp. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước là thường xuyên có những cái mới và với yêu cầu ngày càng cao. Đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và hướng đến hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng cần xác định một số nội dung cơ bản về: Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Vấn đề này có tính nguyên tắc, đồng thời cũng là những nội dung, biện pháp sát thực cụ thể. Tuân thủ những vấn đề trên sẽ tạo ra sức mạnh nội lực, động lực to lớn đưa sự nghiệp xây dựng Đảng và sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi./.

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, tr. 231

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, tr. 279

TS Nguyễn Văn Thanh – Khoa Triết học Mác – Lênin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *