(kontumtv.vn) – Chiều 31/7, tại thành phố Kon Tum, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự có lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh trong Cụm thi đua.

SO KET CONG TAC THI DUA KHEN THUONG 6 THANG DAU NAM 2019

6 tháng đầu năm 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua; tổ chức kịp thời việc đăng ký, giao ước và phát động phong trào thi đua bám sát chủ đề Bản ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên công chức, người lao động trong các đơn vị tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần hăng say làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm nay tại Cụm thi đua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung còn một số tồn tại, hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng do phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn; việc triển khai các phong trào thi đua có lúc chưa kịp thời, đồng bộ; nội dung triển khai thi đua chưa phong phú, đa dạng; một số ít công chức, người lao động chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích của công tác thi đua, khen thưởng nên tham gia thiếu tích cực; công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và cho ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào thi đua, khen thưởng trong Cụm thi đua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung 6 tháng cuối năm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Cụm trưởng Cụm thi đua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Nông Dương Khắc Mai đề nghị thời gian tới, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh trong Cụm thi đua đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu, phối hợp phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại địa phương; tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động; trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và các nhóm giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm; quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động đối với việc tham gia các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc để làm nòng cốt cho phong trào thi đua; nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *