(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là đảm bảo đến năm 2022, 100% làng các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh có nhà rông truyền thống và đến năm 2025, 100% nhà rông truyền thống bị xuống cấp, hư hỏng được sửa chữa. Việc sửa chữa phải đảm bảo không gian sinh hoạt văn hóa của nhà rôn; trong đó, ưu tiên sử dụng toàn phần hoặc một phần nguyên vật liệu truyền thống sẵn có trong tự nhiên để xây dựng, sửa chữa. Bên cạnh đó, việc khai thác nguyên, vật liệu phải do chính cộng đồng các dân tộc triển khai dưới sự quản lý của cấp chính quyền, ngành chức năng liên quan, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để khai thác lâm sản rừng sai quy định. Trong trường hợp không có nguyên, vật liệu tự nhiên, cần nghiên cứu những nguyên liệu thay thế khác nhằm đảm bảo hài hòa, đúng kiến trúc và tính truyền thống của nhà rông. Nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo tồn, phục dựng nhà rông trích từ ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, nguồn xã hội hóa hoặc các chương trình, đề án liên quan.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai Kế hoạch đã ban hành; định kỳ 15/11 hằng năm báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *