(kontumtv.vn) -Thời điểm Hiến pháp mới có hiệu lực là từ ngày 1/1/2014.

Sáng ngày (9/12), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đọc Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 28/11/2013, với đa số phiếu tán thành Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp mới được ban hành là sự kiện chính trị-pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến nước ta. Bởi Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất của đạo luật cơ bản của Nhà nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Hiến pháp đã kết tinh được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân, thể hiện được ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong việc công bố Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, ngày 8/12/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh Công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lệnh công bố Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, với 11 chương, 120 điều, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 đã thể hiện rõ hơn bản chất của Nhà nước ta là “Nhà nước dân chủ, Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Hiến pháp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân. Hiến pháp cũng khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp cũng tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Hiến pháp cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiển sát nhân dân, mô hình tổ chức chính quyền địa phương….

Về hiệu lực của Hiến pháp và bảo vệ Hiến pháp, Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nêu rõ thời điểm Hiến pháp mới có hiệu lực là từ ngày 1/1/2014. Đồng thời, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp; trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, nhằm bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Theo : Lan Hương/VOV- Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *