(kontumtv.vn) – Đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà, đến nay trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 15,7 tiêu chí nông thôn mới.

Trong đó các xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk Ngọk và Đăk La đạt chuẩn xã nông thôn mới; xã Đăk Hring đạt 15 tiêu chí và 5 xã Ngọc Wang, Ngọc Réo, xã Đăk Pxy, Đăk Long và xã Đăk Ui đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. Đánh giá các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có 16 tiêu chí được nâng cao và 58 tiêu chí được giữ vững. Trong năm 2021, huyện Đăk Hà phấn đấu xã Đăk Hring đạt chuẩn xã Nông thôn mới, các xã chưa đạt chuẩn Nông thôn mới đến cuối năm 2021 phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí/xã.

Để đạt kế hoạch đề ra, huyện tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của người dân, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các hình thức sản xuất, tổ hợp tác chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các xã điểm, xã đặc biệt khó khăn để xây dựng nông thôn mới.

                                                   CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *