(kontumtv.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có những điểm mới liên quan đến BHYT hộ gia đình.

Chú thích ảnh
Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cụ thể, dự thảo đề xuất nhiều quy định về BHYT hộ gia đình như: “Người cùng đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp trừ nhóm người đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan BHXH, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng”.

Trong khi quy định hiện nay là “Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ nhóm người đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan BHXH, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng”. Như vậy, quy định trong dự thảo sẽ cho phép nhiều người đang đăng ký tạm trú sẽ được tham gia đóng BHYT theo hộ gia đình.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất: Người cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp trừ nhóm người đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan BHXH, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế khi cùng đăng ký thường trú. Hộ gia đình đang tham gia BHYT vẫn giữ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình đến hết 31/12/2022. Kể từ 1/1/2023 tham gia BHYT theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Người đăng ký cư trú sau 1/7/2021 khiến thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi thì tham gia theo khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở này, tham gia theo khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú.

Trong đó, khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú quy định: Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú

Như vậy, có thể thấy, Bộ Y tế đề xuất những thay đổi liên quan đến BHYT hộ gia đình để phù hợp với quy định của Luật Cư trú về việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

XM/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *