(kontumtv.vn) – Hiện nay, thành phố Kon Tum đang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương đẩy mạnh hỗ trợ người dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng; tập trung xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán, các sản phẩm truyền thống, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng, mạng xã hội; nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng dân tộc thiểu số; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông cho công chức làm công tác dân tộc./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *