(kontumtv.vn) – Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-191, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan khẩn trương tổ chức tuyền truyền, phổ biến, hướng dẫn để người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân biết, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định. Công việc kê khai hoàn thành trong tháng 7 năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ và tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến nay do ngành quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét (nếu có) nhằm đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng đã nêu trước ngày 05 tháng 8 năm 2021. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương (nếu có).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động; trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế. Bên cạnh đó, chủ động vận dụng các nguồn lực có liên quan và vận động xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số lao động đặc thù hiện đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19 tại địa phương./.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *