Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho người dân. Thực hiện chủ trương này, huyện Sa Thầy đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *