(kontumtv.vn)Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 -2015 nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức thực hiện tốt Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kết hợp với triển khai đồng bộ các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sử dụng điện
Tiết kiệm sử dụng điện chiếu sáng đô thị

5 nội dung được xác định cần tập trung triển khai trong Chương trình  gồm tăng cường quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; quan tâm giới thiệu, phổ biến sử dụng các trang, thiết bị tiết kiệm năng lượng; sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các công trình lớn, cơ quan, công sở; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2015, tiết kiệm từ 5 đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay.

                                                                               Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *