(kontumtv.vn) – Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Đổi mới phương pháp dạy học trong trường học
Đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát triển giáo dục trên cơ sở  xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo theo hướng mở, thực học, thực nghiệm, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là ở vùng sâu vùng xa; phát triển quy mô, cơ cấu giáo dục hợp lý, hài hòa, đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.

Tỉnh Kon Tum đề ra một số mục tiêu cơ bản là hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi  đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương. Tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Tỉnh ủy xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 13 về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008 – 2015. Hàng năm, tỉnh đảm bảo chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục – đào tạo.

                                                                      Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *