(kontumtv.vn) – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã quyết nghị tán thành mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản 5 năm 2015-2020 để  xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015-2020 là:  Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Trên cơ sở xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đó là: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả  các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *