Sáng ngày 26/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 60 đảng viên mới kết nạp trong khối. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 05/12/2013.

duk

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đảng viên mới kết nạp.

Đây là khóa bồi dưỡng thứ 2 trong năm 2013, nhằm giúp cho các đảng viên mới nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về các chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và các nhiệm vụ của người đảng viên để phấn đấu phát huy vai trò của người đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong chương trình, các đảng viên mới sẽ được học tập 9 nội dung chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; về tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

      Quang Mẫn- Duy Phong/kontumtv.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *