(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các công ty TNHHMTV của  tỉnh, tùy theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết số 15/NĐ-CP của Chính phủ Về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

UBND tinh Kon Tum
UBND tinh Kon Tum chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hóa doanh nghiệp

 UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành  Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để trình UBND tỉnh xem xét. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước của tỉnh đã được Chính  phủ phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh kịp thời triển khai sắp xếp các doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành, đồng thời theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại địa bàn tỉnh. Giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của tỉnh thuộc diện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước có trách nhiệm triển khai công tác này theo đúng lộ trình.

                                                                              Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *