(kontumtv.vn) – Đảng ủy Đoàn Đăk Tô (Binh đoàn Tây Nguyên) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng cho gần 200 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn .

su10nqtw8

Cán bộ chủ chốt Đoàn Đăk Tô nghiên cứu, học tạp Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Cán bộ dự Hội nghị đã được quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết về: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Kết luận về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Kết luận về hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua và Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Trên cơ sở học tập, Thường vụ Đảng ủy Đoàn Đăk Tô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ chủ trì đơn vị nắm chắc nội dung cơ bản, kết luận quan trọng của các Nghị quyết, từ đó vận dụng sáng tạo trong triển khai Nghị quyết vào thực tế nhiệm vụ tại đơn vị, nhất là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức tư tưởng và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, những nhận thức lệch lạc trong cơ quan, đơn vị.

 

                                                                                           CTV Duy Hùng

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *