(kontumtv.vn) – Ngày 19/1, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 18 đã nghe Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó cùng thảo luận về  mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu  phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ tới.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được triển khai tích cực. Kinh tế  duy trì  mức tăng trưởng tương đối cao với cơ cấu hợp lý. Chất lượng nguồn nhân lực và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt mục tiêu đề ra. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị xã hội được ổn định. 17/27 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010-2015 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu đạt được, thì kinh tế tỉnh Kon Tum còn chậm phát triển, quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Kinh tế tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào yếu tố vốn và lao động. Chưa có doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực, đầu tàu của nền kinh tế; chưa có sản phẩm  mang đặc trưng của tỉnh, có thương hiệu mạnh trên thị trường. Thu hút đầu tư cho phát triển các nguồn nhân lực còn hạn chế. Các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả.

Trên cơ sở xác định nguyên nhân của những hạn chế, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp  chủ yếu trong giai đoạn 2015-2020. Mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền. Củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiệu đại hóa, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, bảo đảm  duy trì tăng trưởng  kinh tế ở mức hợp lý và phù hợp. Nâng cao rõ rệt chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh trong  mọi tỉnh huống, không để bị động bất ngờ, phấn đấu xây dựng tỉnh Kon tum ổn định, phát triển bền vững.

Để thực hiện được mục tiêu này, Dự thảo Báo cáo chính trị đã xây dựng 6  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sẽ tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở  Dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới để điều chỉnh mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu được xác định trong phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020. Có nhiều ý kiến thảo luận tập trung về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế  và chỉ tiêu giảm nghèo bình quân của các năm trong giai đoạn 2015-2020. Theo Dự thảo, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 là 9%/năm, tỷ lệ giảm nghèo là  từ 3-4% trên năm. Đối với 2 chỉ tiêu này, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải xem xét lại, vì chỉ tiêu đề ra là cao, khó có khả năng thực hiện đạt được trong nhiệm kỳ tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban phát biểu: “Cái mà chúng ta lo nhất hiện  nay đó là tỷ lệ hộ nghèo ĐBDTTS chiếm rất lớn, bình quân toàn tỉnh là 92,67%. Trong đó có 2 huyện 99,9% đó là Kon PLông và Tu Mơ Rông, huyện thứ 3 là Huyện Đăk Glei là 99,2%. Ngay ở thành phố Kon Tum, hộ nghèo ĐBDTTS  cũng chiếm đến 73,72%. Chúng ta thấy rằng đối tượng nghèo, đối tượng rủi ro, đối tượng yếu thế đều rơi vào ĐBDTTS, để thấy trách nhiệm chính trị của cấp ủy và chính quyền các cấp”.

Ngày 20/1, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thông tin chi tiết sẽ phóng viên phản ánh trong các bản tin  sau.

                                                                             Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *