(kontumtv.vn) – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.

HOI NGHI GIAO BAN CONG TAC TUYEN GIAO CAC TINH, THANH KHU VUC MIEN TRUNG – TAY NGUYEN

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng thông tin về tình hình kinh tế – xã hội và công tác tuyên giáo của địa phương 6 tháng đầu năm 2018; nhấn mạnh thời gian qua, công tác chính trị, tư tưởng và công tác tuyên giáo luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó tập trung tổ chức, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành lập nhóm chuyên gia đấu tranh, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nổi cộm đang được dư luận trong tỉnh quan tâm; công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa – văn nghệ trên địa bàn tỉnh được tăng cường.

6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, thành ủy. Qua đó, thực hiện tốt công tác lý luận chính trị tại địa phương; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – văn nghệ có chất lượng, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp tích cực phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương triển khai tốt nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo, góp phần định hướng dư luận xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Trong 6 tháng, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Ban Tuyên giáo các cấp quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; chủ động tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương; tăng cường triển khai các biện pháp, hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo; chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện công tác tuyên giáo tại địa phương như việc định hướng hoạt động báo chí, nhất là những sự việc nhạy cảm, phức tạp có lúc chưa kịp thời; công tác đấu tranh chống “diễn tiến hòa bình” trên internet, mạng xã hội nhiều nơi còn lúng túng, chưa thật sự hiệu quả; việc quản lý, khai thác các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh còn nhiều bất cập; công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khoa giáo còn khó khăn, bộc lộ nhiều hạn chế… Qua đó đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác tuyên giáo tại các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên tập trung tuyên truyền, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; quán triệt việc học tập nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ,… theo từng giai đoạn cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04, khóa XII; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; thực hiện tốt công tác lý luận chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mac – Lênin; tập trung định hướng, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ở địa phương.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *