(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 7 và 8/ 8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI.

nghi quyet

Trên 1.100 đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, quán triệt một số chủ trương về xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hội nghị đã thông qua chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI của Đảng. Mục tiêu chung của Nghị quyết này chính là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *