(kontumtv.vn) – Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.

Hội nghị quán triệt Quyết định
Hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg

Thực hiện Quyết định này, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục trong toàn dân. Theo đó, trong năm 2015 sẽ xây dựng thí điểm 2 đơn vị học tập, 2 cộng đồng học tập, 1 dòng họ học tập và 20 gia đình học tập tại huyện Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum. Trong giai đoạn 2016- 2020, tỉnh Kon Tum sẽ tập trung nhân rộng các mô hình, phấn đấu đến năm 2020 có 60% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, 40% dòng họ được công nhận dòng họ học tập, 50% cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập. Đối với các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, tỉ lệ này tương ứng là 50%, 30% và 40% , phấn đấu 50% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-TTg như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào học tập tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, công tác tổ chức, đánh giá, công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và vai trò của các sở, ngành, địa phương đối với việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *